Čtyři příbytky

Čtyři příbytky jsou buddhistické brahmaviháry – čtyři stavy mysli, kterých je prospěšné dosahovat a prohlubovat je.  Když se nám to daří, jsme v harmonii s lidmi okolo nás i sami se sebou. Cvičení z knihy Návrat do života tyto stavy rozvíjí. Není složité. Můžete jej použít například pro ukrácení dlouhé chvíle při cestování metrem. 

 

Joanna Macyová (na fotografii Adama Loftena) napsala Návrat do života spolu s Molly Brownovou, s níž rovněž spolupracuje na tvorbě celosvětové sítě lidí zabývajících se Metodou obnovy spojení.

 

Počet lidí, s nimiž se v současnosti stýkáme, se snížil. Díky tomu si jsme často schopní setkání s druhým člověkem více užít. Více jej vnímáme a dovolujeme si být otevřenější. Přinášíme vám cvičení z naší nejnovější knihy Návrat do života, jehož smyslem je podpořit právě tuto otevřenost a spolu s ní vědomí naší vzájemné propojenosti.

Cvičení „Čtyři příbytky“ bylo vytvořeno pro skupinovou práci na seminářích či workshopech, jejichž tématem je sebepoznání a zvědomování našeho spojení se sebou samým, s bytostmi okolo nás i se Zemí. Možná vám připomene akci podobného typu, které jste se zúčastnili v minulosti. K tomu, abychom zase prožili něco takového, ale nemusíme čekat na další seminář – cvičení se můžeme věnovat v podstatě kdykoliv a kdekoliv. Tady je návod:

Učíme se vidět jeden druhého 

Tato meditativní praxe je přejata z buddhistických brahmavihár neboli božských příbytků, jež jsou také označovány jako čtyři vznešené stavy a zahrnují milující laskavost (mettá, maitrea), soucit (karuná), radost z radosti druhých (muditá) a vyrovnanost (upekšá). Pomáhá nám skutečně se s druhými lidmi navzájem vidět a zakoušet naši přirozenou propojenost.

Toto cvičení nabízíme na seminářích formou vedené meditace, a to buď se čtyřmi různými partnery, nebo v provedení ve dvojicích, v nichž partneři sedí naproti sobě.

Závěrem cvičení vybízíme účastníky, aby ho používali také ve svém každodenním životě. Je skvělou protilátkou na znuděnost, kterou můžeme pociťovat při pohledu na druhé lidi například v metru nebo ve frontě u pokladny. Dokáže nabít tyto nevyužité chvíle krásou a objevováním. Je také užitečné při jednání s lidmi, k nimž cítíme nelibost nebo jimi pohrdáme. Prolamuje zažité způsoby, jakými na ně pohlížíme. 
Na rozdíl od vedené meditace samozřejmě v běžném životě na druhé lidi nezíráme.

Postačí nám nenucený pohled. Při vedení tohoto cvičení nejprve vysvětlete způsob výběru partnera. (Tomu je věnovaná jiná část knihy – pozn. red.) A pak pokračujte:

1. stav: LASKAVOST

Vezměte ruku svého partnera do svých. Uvědomte si svůj dech a spočiňte v něm. Před vámi stojí obyvatel planety Země. Máte teď příležitost spatřit jedinečnost této konkrétní bytosti… 

Než vejdete do prvního příbytku, otevřete své vědomí darům a silným stránkám této bytosti… I když si je můžete zatím jen domýšlet, jsou za těmito očima nezměrné rezervy odvahy, inteligence, trpělivosti, vytrvalosti, důvtipu a moudrosti… Jsou tam dary, o kterých neví dokonce ani tento člověk samotný… Považte, co všechno by tyto schopnosti a potenciál mohly vykonat pro uzdravení tohoto světa, pokud by v ně začal důvěřovat a využíval je…

Když na to všechno pomýšlíte, prociťte svou touhu, aby se váš protějšek oprostil od strachu… chtivosti… nenávisti a zmatení, jakož i od všech příčin utrpení… A jakmile cítíte, že si to skutečně moc přejete, uvědomte si, že právě teď prožíváte milující laskavost… A to je skutečně silná medicína pro tento svět. Můžete se poklonit osobě před vámi a rozloučit se s ní tak, jak to cítíte.

 

„Cvičení je skvělou protilátkou na znuděnost, kterou můžeme pociťovat při pohledu na druhé lidi například v metru nebo ve frontě u pokladny.“

2. stav: SOUCIT

Teď se postavte před někoho jiného a vezměte obě jeho ruce do svých. Znovu otevřete své vědomí této jedinečné, neopakovatelné lidské bytosti před vámi, vstupujete do druhého příbytku. Otevřete se bolesti, která provází život toho člověka. Stejně jako všichni lidé, také on má svá trápení. I když si je můžete jen domýšlet, váš protějšek zažil zklamání, nezdary, ztráty, osamění a urážky… O některých svých zraněních se možná nikdy nikomu ani nezmínil…

To všechno nejde vzít zpátky, ale můžete se rozhodnout být tichým svědkem. Jakmile budete cítit, že jste připraveni být s utrpením tohoto člověka, uvědomte si, že právě prožíváte velký soucit. A to je skvělé pro uzdravování tohoto světa… Znovu se pokloníme a rozloučíme se tak, jak to budeme cítit. Po nějaké době se znovu postavte před dalšího člověka. 

3. stav: RADOST

Vstupujete do třetího příbytku. S člověkem před sebou si spojte dlaně ve výši ramenou. Dívejte se na něj a zvažte, jak dobré by bylo s ním spolupracovat… na nějakém společném projektu, možná na něčem skutečně velkém… Pomyslete na to, jaké by to bylo společně plánovat, organizovat a něco připravovat, jít do rizika … a při spolupráci vzájemně objevovat své silné stránky … oslavovat úspěchy na té cestě, vzájemně se utěšovat při neúspěchu, vzájemně si odpouštět, když něco zkazíte … a prostě být tady jeden pro druhého… Jakmile se otevřete takové možnosti, otevíráte se velkému bohatství, síle plynoucí ze schopností vás obou, radosti z radosti toho druhého… Znovu se pokloňte a rozlučte se způsobem, který pokládáte za vhodný. Odpočiňte si a pak se postavte před dalšího, čtvrtého člověka.

 

Chceme-li trénovat prožívání radosti z radosti druhých, je dobré zaměřit pozornost na děti.

4. stav: VYROVNANOST

Vstupujete do čtvrtého a posledního příbytku. Dovolte svému vědomí usadit se hluboko uvnitř vás jako kámen, který klesne pod hladinu toho, co lze sdělit slovy… až k hlubokým proudům souvztažností, které protkávají naše životy v prostoru a čase, v nesčíslných setkáních a v nesčetných formách… Podívejte se na toho člověka před sebou, jako byste se dívali do tváře někoho, kdo v nějaké jiné době a na jiném místě byl váš milenec či váš nepřítel, váš rodič nebo váš potomek…

Vy se teď, v tomto okamžiku znovu setkáváte, skoro jako byste si dali schůzku… a uvědomujete si, že vaše životy jsou nerozpletitelně protkané, podobně jako buňky v mozku nějaké veliké bytosti… A z té sítě nelze vypadnout… pokud uděláte nějakou hloupost, něco zbabělého či selžete, nemůže vás to v žádném případě vydělit z té živoucí sítě. Protože ona je tím, čím jste vy… Spočiňte v tomto uvědomění. Uvolněte se v tomto svém velkém vnitřním míru… Může být základem pro vaše další jednání. …když si ho uvědomujeme, můžeme se pustit do čehokoli a dovolit, aby každé setkání bylo návratem domů, ke vaší pravé přirozenosti… A tak tomu ve skutečnosti je.

Zakončeme toto cvičení stejným návrhem, jaký obvykle dáváme při zakončení seminářů:

Teď se podívejte na dalšího člověka… na svého souseda, na dítě, kolegu v práci, řidiče autobusu, nebo na svou vlastní tvář v zrcadle. Podívejte se na ten obličej a uvědomte si, že: Tato osoba vlastní dary pro uzdravení tohoto světa a může svými schopnostmi přispět ke štěstí všech bytostí.

 


Joanna Macyová a Molly Brownová: Návrat do života (Redakčně upraveno, zkráceno.)

 

Prožitkové semináře a kurzy

Akce, které vám pomohou přijmout sama sebe, mít naplněné vztahy a žít své poslání.

SEBEVĚDOMÍ JE PRODUKTEM SEBELÁSKY

Videokurz o tom, jak vystoupit z role oběti a stát se tvůrcem svého života.

Vendula Šmídke (Kociánová)

BERU SI SVOU SÍLU ZPĚT

Vztek jako cesta k načerpání vlastní síly.

Jakub Moulis

PROBUZENÍ POSVÁTNÉHO TĚLA

Facilitátorský výcvik kněžek se zasvěcením do svátostí Chrámu.

Anaiya Sophia
25.11. - 2.12.2022